Góry, galerie, foto, artykuły, aktualności górskie - Górska Gazeta Internetowa - www.gory.info

GGI - Górska Gazeta InternetowaSzukaj w artykułach GGI:

NeoServer

WWW.COTG.GORY.INFO - serwis aktualności górskich
Górska Gazeta Internetowa

ISSN 1731-3724             Habsburgowie kontra Żywiec SA

Trzech spadkobierców Karola Olbrachta Habsburga - ostatniego właściciela Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu domagało się w pozwie przeciwko browarom zakazu posługiwania się w materiałach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych informacjami, znakami i sloganami nawiązującymi do tradycji, oznaczeń handlowych, renomy i nazwy Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, umieszczania na tych materiałach oraz znakach towarowych roku 1896, symbolu korony arcyksiążęcej, używania nazwiska Habsburg, słowa "arcyksiążęcy" oraz rodowego herbu. Obok tych żądań w pozwie znalazło się jeszcze żądanie przeprosin w prasie polskiej i niemieckiej.

Spadkobiercom Karola Olbrachta Habsburga nie spodobało się to, co o historii i tradycji browaru napisano w książce i broszurach wydanych z okazji 140 i 145-lecia browaru, i to, że na podstawkach do piwa umieszczony został herb Habsburgów.

Sąd I instancji pozew oddalił uznając, że historia browaru, będąca częścią tradycji rodu, jest także tradycją historii Żywca, jego mieszkańców, pracowników browaru i ziemi żywieckiej. Zdaniem sądu prawo do nazwiska Habsburg nie zostało naruszone, powołano je wyłącznie w kontekście historycznym, a korona arcyksiążęca i rok 1856 były elementami znaku towarowego, czyli prawa majątkowego, a cechą dóbr osobistych jest to, że są prawami niemajątkowymi.

Wyrok został oczywiście zaskarżony. Sąd II instancji przeprowadził analizę dóbr osobistych Habsburgów zgłoszonych w pozwie i zwrócił uwagę na dwustopniowość tych dóbr. Sąd odniósł się tylko do kwestii herbu Habsburgów. Dlaczego? A dlatego, że w postępowaniu nie wykazano, że korona arcyksiążęca i rok 1856 są elementami znaku towarowego, czyli nie są niematerialnym dobrem majątku browaru Habsburgów przejętego przez państwo. Jeżeli nie są niematerialnym dobrem przejętego przedsiębiorstwa, to są dobrem osobistym! Sąd uznał, że zapis art. 96 konstytucji marcowej nie stoi na przeszkodzie przyjęciu takiego poglądu. W gwoli wyjaśnienia: konstytucja marcowa zniosła przywileje rodowe i stanowe, herby i tytuły rodowe.

Co z herbem Habsburgów? Sąd zobowiązał browar do zamieszczenia przeprosin za użycie go na podstawkach i w materiałach reklamowych wydanych z okazji 140-lecia browaru.

Spór jednak na tym się nie zakończył. Spadkobiercy wystąpili o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. W wyroku z 28 lutego 2003 roku Sąd Najwyższy oddalił wniosek Habsburgów o kasację od wyroku Sądu II instancji, jako nie mający podstaw. Wedle oceny Sądu Najwyższego, Sąd II instancji prawidłowo wyznaczył granice dóbr osobistych i granice ich ochrony. Sąd Najwyższy uzasadniając wyrok sformułował taką oto tezę: Przy ocenie, czy doszło do naruszenia cudzych dóbr osobistych, decydują nie tylko odczucia subiektywne. Należy wziąć pod uwagę, czy dana osoba miała obiektywne podstawy, by poczuć się dotkniętą.

Co oznacza wyrok Sądu Najwyższego? Browarom Żywiec SA. nie wolno posługiwać się, zatem herbem Habsburgów i za użycie go należą się spadkobiercom przeprosiny. Tak zakończył się spór spadkobierców Habsburgów na drodze postępowania cywilnego, ale trwa on nadal na drodze postępowania administracyjnego, wniosek o odzyskanie browaru trafił już przed Naczelny Sąd Administracyjny. Takie to są meandry prywatyzacji.

Ryszard M. Remiszewski